MÜŞTERİLER İLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Amaç ve Kapsam 

Değerli müşterimiz, OVERDO KONFEKSİYON TEKSTİL HAYVANCILIK GIDA TARIM

TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. (OVERDO) olarak sizlerin mahremiyetine ve kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel veri işleme faaliyetleri ve Kanun’dan doğan haklarınız hususunda bilgilendirme yapmaktayız.

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır. 

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Toplama Yöntemleri 

Şirketimizce, siz müşterilerimize ait, Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Talep, Şikayet ve Değerlendirmeler, Finans, Hesap ve Ödeme Bilgileri, İşlem Güvenliği, Lokasyon ve Görsel ve İşitsel Kayıtlar bilgileri temin edilmektedir. 

Kimlik Verisi 

Ad-soyad, imza/paraf bilgisi, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, , doğum tarihi, cinsiyet

İletişim Verisi 

Telefon numarası, açık adres bilgisi, ülke, şehir, e-posta adresi (kurumsal e-posta adresi dâhil).

Finansal Veri 

Kart numarası, banka hesap bilgileri, fatuta, banka kart slipi, vergi levhası, şirket unvanı, vergi dairesi,

Görsel Veri 

Kamera/Video kaydı

Kılık Kıyafet 

Aldığınız ürün ve beden bilgisi

İnternet sitemizden yapılan alışverişlerde çerezler yolu ile kişisel verileriniz işlenmekte olup, çerezler vasıtası ile işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi almak için Çerezler hakkındaki Aydınlatma metnine ulaşabilirsiniz. İşyerimiz sizlerin güvenliği için kamera video kaydı altına alındığından Kamera/video ile kişisel verileriniz de işlenmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

 

Kişisel verileriniz, OVERDO olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda OVERDO’ nun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

 

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. 

 

Bunun yanı sıra; bizimle irtibata geçmeniz, sözleşme ilişkisinin kurulması, işletmemizi ziyaret etmeniz, cv göndermeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, tanıtım, fuar organizasyonlarında bilgi paylaşımı yapmanız gibi şirketimizin ticari amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 • Kişinin Kendisinden, mağazalarımızda, sözlü olarak, müşteri tanımlama ve fatura düzenlenmesi ekranları üzerinden,
 • www.overdokids.com adresinde bulunan internet sitesi üzerinden yapılan alışverişlerden, adres, kargo, fatura ve ödeme bilgileri üzerinden, 
 • E-ticaret platformlarından şirketimize ait ürünlerin satın alınması halinde, ilgili e-ticaret platformları üzerinden, 
 • Satış sonrası destek faaliyetleri kapsamında www.overdokids.com adresinde bulunan web iletişim bölümü üzerinden, 
 • Müşteri memnuniyeti anketleri süreçlerinde, Kişinin Kendisinden, eposta veya SMS ile
 • İşyerinde bulunan kamera kayıtları üzerinden (Kamera kaydı uyarı metni ve aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.) 

 

 1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi 
 • İletişim faaliyetlerinin sağlanması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetlerin sizlere önerilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin ifası için teklif talep edilmesi halinde teklifimizin iletilebilmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve ifası,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlanması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 
 • Lojistik işbirliği yapılıp ürün gönderiminin sağlanması, sevkiyat sürecinin yönetimi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, şikâyet yönetimi, kalite takibinin sağlanması,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin ve işletmemizi ziyaret ettiğinizde sizin güvenliğinizin sağlanması,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Yetkili kişi/ kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla müşteri tanımlama süreçlerinde, siz müşterilerimizin ve çocuğunuzun Kimlik ve İletişim verileri, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, açık rızanıza istinaden verileriniz işlenmektedir. 

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları: Kişisel verileriniz, yetkili kişi/ kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı, idari merciler ve yasal merciler ile paylaşılabilmektedir. 
 • Satış Noktalarımız: Kişisel verileriniz, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Satış yaptığımız firmalar ile paylaşılabilmektedir. 
 • Tedarikçilerimiz: Kişisel verileriniz, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve mal hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla tedarikçilerimize ve nakliye firmalarına, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla ise SMMM ve YMM firmamız ile paylaşılabilmektedir. Ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla gerektiğinde avukatlarımız ile paylaşılabilmektedir.

 

Verilerinizin güvenliğinin temini adına kişisel veri aktarımında bulunulan üçüncü taraflardan veri güvenliğinin teminine ilişkin taahhütler alınmakta ve veri aktarımı güvenli yollarla yapılmaktadır. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır. 

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu süre 10 yıldır.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak şirketimize iletmeleri durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı ıslak imzalı ve yazılı olarak “Yunus Emre Mah. 2. Devrengeç Sok. No:35 Yıldırım/BURSA” adresine posta yolu ile göndererek veya www.overdokids.com İnternet sitemizdeki İlgili Kişi Kişisel Veri Bilgi Alma ve İşlem Talep formunu [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından imzalanarak Overdo Konfeksiyon Teks. Hayv. Gıda Tarım Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd, Şti.’ in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde OVERDO tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.